KİMYA BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ

KİMYA BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ

101

GENEL KİMYA -I (4 2 / 5)

 

 

 

 

 

1.Atomu Yapısı: Elektronlar, Çekirdek, Atom numarası, Atom kütlesi, Atom spektroskopisi, Bohr’a  atomu 2.Periyodik Sistem:  Enerji seviyeleri ve periyodik sistem,Dalga, Kuantum sayıları, Atom yarıçapları, İyonlaşma potansiyeli, Elektron ilgileri. 3.Kimyasal Bağlar: İyon bağı, Kovalent bağlar, bağların polarlığı, Elektronegatiflik,  Rezonans, Moleküllerin şekilleri ve hibrid orbitalleri, Molekül orbitalleri. 4.Stokiyometri: Atom-gram, En basit formüller, Molekül formülleri, Kimyasal reaksiyonlar, Yükseltgenme sayısaları, Yükseltgenme-indirgenme, Kimyasal eşitliklerin denkleştirilmesi, Kimyasal denklemlerden hesaplamalar. 5.Gazlar, Hacim, Sıcaklık, Basınç-V bağıntısı, V-T bağıntısı, Kısmi basınçlar, Hal denklemi, Avagadro ilkesi, Graham difüzyon kanunu, Kinetik teori, Genleşme ile soğuma. 6.Katılar: Katıların özellikleri, Yapı tayini,  Kristal örgüsü, Atomların istiflenmesi, Katı çeşitleri, Kristal enerjileri, Katı hal yapısındaki bozukluklar.

113

GENEL FİZİK -I (4 2 / 5) 2007 Ders Planı İçin GENEL FİZİK -I (4 0 / 4)

1.Vektörlerin Bileşkesi ve Bileşenleri, 2.Denge, 3.Denge ve Bir Kuvvetin Momenti, 4.Dogrusal Hareket, 5.Newtonun İkinci Kanunu ve Çekim, 6. Düzlemsel Hareket, 7.İş ve Enerji, 8.İmpuls ve Momentum, 9.Dönüş Hareketi, 10.Esneklik, 11.Harmonik Hareketler, 12.Dalga Hareketi, 13.Titreşen Cisimler-Ses, 14.Hidrostatik, 15.Sıcaklık-Genleşme, 16.İş ve ısı, 17.İdeal Gaz ve Maddenin Atomlu Görünüşü.

111

GENEL MATEMATİK -I (4 2 / 5) 2007 Ders Planı İçin GENEL MATEMATİK -I (4 0 / 4)

 

1.Sayılar, 2.Fonksiyonlar, 3.Trigonometrik ve Ters Trigonometrik Fonksiyonlar, 4.Limit ve süreklilik, 5.Türev, 6.Türevin Uygulamaları, 7.Maxımum ve Minimum Değerleri, 8.Ortalama Değer Teoremi ve Uygulamaları, 9.Maxımum ve Minimum problemleri, 10.L’ Hospital Kuralı ve Grafik Çizimleri, 11.İntegral Kavramı, 12.Basit İntegraller ve Alan Hesabı, 13.Sayısal İntegraller.

 102

 GENEL KİMYA -II (4 2 / 5)

 

 

 

 

 

 

1.Sıvılar ve hal değişimleri: Sıvıların özellikleri,  Faz diyagramları. 2.Çözeltiler: Çözelti tipleri, derişim ifadeleri, Çözeltilerin özellikleri, Elektrolitler, iyonlar arası çekim kuvvetleri, Çözünürlük 3.Çözelti Reaksiyonları: Asitler ve bazlar, Nötralleşme, Poliprotik asitler, Hidroliz ve amfoterlik, Çözeltilerin stokiyometrisi. 4.Kimyasal Kinetik: Reaksiyon hızına etki eden faktörler,  Reaksiyona giren maddelerin konsantrasyonu, Sıcaklık, Kataliz, Çarpışma teorisi,  5.Kimyasal Denge: Denge hali, Kütlelerin etkisi, Denge hesapları ve heterojen denge, Denge derişimleri. 6.Sulu Çözelti Dengeleri:  Tampon çözeltiler, Kompleks iyonlar, Çözünürlük ve çökelme 7.Elektrokimya: Elektriksel iletkenlik,  Nernst denklemi. 8.Nükleer Kimya ve Radyoaktiflik.

106

GENEL KİMYA LABORATUVARI (0 4 / 0)

 

1.Laboratuvar Güvenliği, 2.Genel Bilgiler Kurallar, 3.Temel İşlemler, 4.Madde ve Özellikleri (Deney: Maddeleri fiziksel ve kimyasal özelliklerinden yararlanarak tanıma), 5.Faz Dönüşümleri (Deney:Erime, Kaynama, Süblimleşme ve Yoğunlaşma deneyleri), 6.Stokiyometri (Deney: Potasyum kloratın ısıl bozunması), 7.Gazlar (Deney: NH3 ve HCl difüzyonu), 8.Çözünürlük ve çözelti, 9.Kimyasal denge, 10.Tepkime kinetigine sicakligin etkisi.

114               GENEL FİZİK -II (4 2 / 5) 2007 Ders Planı İçin GENEL FİZİK -II (4 0 / 4)

 1.Coulomb Kanunu, 2.Elektrik Alanı, 3.Elektrik Potansiyeli, 4.Akım ve Direnç, 5.Doğru    Akım evreleri,  6.Mıknatıs Alanı, 7.Akım Taşıyan İletkenlere Etkiyen Mağnetik   Özellikler,   8.Bir akımın Mağnetik Alanı ve Mağnetik Özellileri, 9. İndüksiyon  lektromotor Kuvveti, 10.Sığa, Dielektriklerin Özellikleri, 11.İndüksiyon ve Geçici   Akımlar, 12.Alternatıf Akımlar  ve Elektromağnetik Dalgalar.

112

GENEL MATEMATİK -II (4 2 / 5) 2007 Ders Planı İçin GENEL MATEMATİK -II (4 0 / 4)

1.Üstel ve Logaritmik fonksiyonlar, 2.Hiperbolik ve ters hiperbolik fonksiyonlar, 3 İntegral alma yöntemleri, 4.Has olmayan İntegraller ve kutupsal koordinatlardaki integraller, 5.Belirli integrallerin uygulamaları (hacımler, yüzey alanları ve yay uzunlukları), 6.Diziler ve seriler, 7.Serilerin yakınsaklık testleri, 8.Kuvvet serileri ve fonksiyonların kuvvet serilerine açılımları, 9. Taylor Teoremi.

215

ANALİTİK KİMYA -I (4 0 / 4)

 

1.Analitik Kimyaya Giriş, 2.Kimyasal Analizde Hatalar, 3.Analizde Gelişigüzel Hatalar: Gelişigüzel hataların kaynağı, Gelişigüzel hataların istatistik değerlendirilmesi. 4.Analiz Sonuçlarının İstatistik Değerlendirilmesi, 5.Gravimetrik Analiz Yöntemleri: Gravimetrik hesaplamalar, Çökelek ve çöktürücülerin özellikleri, Uygulamaları. 6.Titrimetrik Analiz Yöntemleri: Standard çözeltiler.7.Sulu Çözelti Kimyası: Sulu çözeltilerin kimyasal bileşimi.8.İyonik Dengeler Üzerine Elektrolitlerin Etkisi, Termodinamik ve konsantrasyon denge sabitleri, Aktiflik ve aktiflik katsayısı. 9.Denge Hesaplamalarının Kompleks Sistemlere Uygulamaları: Çoklu-denge problemlerinin çözüm yöntemleri, Çözünürlük denge hesaplamaları.

203

ORGANİK KİMYA -I (4 2 / 5)

 

1.Atomlar ve moleküller, 2.Orbitaller ve kovalent bağlanma, 3.Yapı izomerligi, 4.Alifatik fonksiyonlu gruplu bileşikler ve reaksiyonları, 5.Alkanlar, 6.Alkenler, 7.Alkinler, 8.Stereokimya, 9.Organik kimyada spektroskopik yöntemler, 10. Halojenli bileşikler, 11.Alkoller, 12.Eterler, 13.Aldehitler ve ketonlar, 14. Karboksilli asitler, 15.Aminler ve asitler, 16.Organik kükürt, fosfor ve silisyum bileşikleri, 17.Karbonik asidin organik bileşikleri, 18.Birden çok fonksiyonlu gruplu alifatik bileşikler.

217

ANORGANİK KİMYA -I (4 0/ 4)

 

1.Atomun Yapısı, 2.Molekullerin  Yapisi, 3. Kovalent baglar, 4. Iyonik Baglar 5 Taneciklerararsi etkilesimler 6- Asitler-Bazlar.

 

 

 

 

207

ANALİTİK KİMYA LABORATUVARI -I (0 6 / 3)

 

1.Kalitatif Laboratuvar Teknikleri: Kalitatif amaçlı lab. malzemeleri,  Santrifüj kullanımı ve kalitatif analizdeki önemi. 2.Grup Katyonlarının Kalitatif Analizi: 1.grup katyonların sistematik analizi, 2.grup katyonların sistematik analizi, 3.grup katyonların sistematik analizi, 4 grup katyonların sistematik analizi, 5.grup katyonların sistematik analizi, 1-5. Grup katyonların karışımının analizi. 3.Anyon Analizleri: Anyonların sistematik analizi. 4.Numunelerin Analize Hazırlanması: Soda ekstraktı ve anyon analizinin uygulaması, Katı numunelerin çözünürleştirilmesi , eritişler.

216

ANALİTİK KİMYA -II (4 0 / 4)

 

1.Nötralleşme Titrasyonlarının Teorisi: Asit-baz titrasyonları için indikatörler, Titrasyon eğrileri, Tampon çözeltiler ve hidroliz, Poliprotik asitler ve titrasyon eğrileri, Poliprotik Bazlar ve titrasyon eğrileri, Karışımların titrasyonu, Amfiprotik tuzlar. 2.Nötralleşme Titrasyonlarının Uygulamaları:  3.Çöktürme Titrasyonları:Titrasyon eğrileri,  Standard gümüş nitrat çözeltisi ile yapılan çalışmalar. 4.Kompleks-Oluşum Titrasyonları:  İnorganik kompleksleştiricilerle titrasyonlar. 5.Elektrokimyaya Giriş: Yükseltgenme/indirgenme reaksiyonları 6.Standard Elektrod Potansiyellerinin Uygulamaları: Elektrokimyasal Hücrelerin Termodinamik Potansiyelleri, Redoks denge sabitlerinin hesabı, Redoks titrasyon eğrileri ve indikatörler. 7.Yükseltgenme/indirgenme titrasyonlarının uygulamalar.

220

ORGANİK KİMYA -II (3 2 / 4)

 

1.Aromatiklik, 2.Antiaromatiklik, 3.Benzen ve türevleri, 4.Bitişik halkalı konjuge polien sistemleri, 5.Aromatik fonksiyonlu gruplu bileşikler ve reaksiyonları, 6.Halojenli bileşikler, 7.Nitro bileşikleri, 8.Aminler, 9.Diazonyum tuzları, 10.Fenoller, 11.Kinonlar,12.Aldehitler ve ketonlar, 13.Karboksilli asitler, 14.Heterosiklik bileşikler ve reaksiyonları, 15.Üçlü ve dörtlü halkalı bileşikler, 16.Beşli halkalı bileşikler, 17.Altıı halkalı bileşikler, 18.Terpenler, 19.Karbonhidratlar, 20.Aminoasitler, peptitler, proteinler.

218

ANORGANİK KİMYA –II (4 0 / 4)

 

1.Geçiş metalleri ve koordinasyon bileşikleri, 2- Koordinasyon bileşiklerinde kimyasal bag 3- Anorganik Tepkime Mekanizmaları,4- Koordinasyon bileşiklerinde elektronik spektrum

208

ANALİTİK KİMYA LABORATUVARI –II (0 6/3)

 

1.Kantitatif Laboratuvar Teknikleri: Gravimetrik amaçlı çöktürmeler, Kantitatif amaçlı buharlaştırmalar, Kantitatif amaçlı süzme, Analitik terazi ve kullanımı, Fırın kullanımı-gravimetrik amaçlı sabit tartım. 2.Gravimetrinin Uygulamaları:Organik çöktürücülerle gravimetrik çalışmalar  3.Volumetrik Analizler: Volumetrik kaplar, Volumetrik çözeltilerin ayarlanması, primer standart maddelerin tanıtılması, Volumetride kullanılan indikatörlerin tanıtılması. 4.Volumetrinin Uygulamaları: Asit-baz titrasyonları,  Arjantometri, Kompleksometri-EDTA ile Ca-Mg. 5.Gravimetrik Temelli  Kantitatif Ayırmalar: İkili katyon karışımlarının ayrılması  6.Gerçek Numunelerin Analize Hazırlanması:

301

FİZİKOKİMYA -I (4 2 / 5)

 

1.Temel Kavramlar: Hal değişkenleri, hal fonksiyonları, kinetik gaz kuramı, çarpma ve çarpışma sayıları, barometrik dağılım yasası. 2.Termodinamiğin Birinci Yasası: Isı, iç enerji, entalpi, ısınma ısıları, izotermik ve adyabatik olaylar, tersinirlik ve tersinmezlik, enerji denklikleri. 3.Termodimiğin İkincii ve Üçüncü Yasaları: Entropi, mutlak sıcaklık, Carnot çevrimi, entropi değişimlerinin bulunması, evrendeki entropi değişimi, mutlak entropinin hesaplanması. 4.Termodinamik Eşitlikler: Kendiliğinden olma eğilimi, serbest iç enerji, serbest entalpi, kapalı sistemlerin temel termodinamik denklemleri. 5.Maddenin Halleri: Faz, fazlararası dengeler, bir fazlı sistemlerin faz dengeleri, sıvıların viskozluk ve yüzey gerilimi, maddelerin fiziksel özelikleri. 6.Kimyasal Termodinamik: Termokimya, tepkime konu, tepkime içenerjisi, tepkime entalpisi, Hess yasası, maksimum patlama ve alev sıcaklıkları, tepkime entropisi, tepkime serbest iç enerjisi, tepkime serbest entalpisi, kimyasal denge kimyasa tepkimeye ilişkin niceliklerin sıcaklık ve basınçla değişimleri.

313

ENSTRÜMENTAL ANALİZ (4 2 / 5)

 

 1.Moleküler UV-Vis ve Yakın IR Absorpsiyon Spektroskopisine Giriş,  Cihazlar. 2.UV-Vis ve FTIR Spektroskopisinin Uygulamaları, 3. Nükleer Magnetik Rezonans Spektroskopisi: Nükleer magnetik rezonans spektroskopisinin teorisi, NMR spektrumlarına çevre etkisi, Cihazlar, Proton NMR spektroskopisinin uygulamaları, Karbon-13 ve diğer NMR spektroskopileri.

305

BİYOKİMYA –I (3 0 / 3)

 

1.Yaşam Ortamı veSu, 2.Karbonhidratlar, 3.Lipitler, 4.Amino Asitler, Peptitler ve Proteinler, 5.Enzim ve Enzim Kinetiği, 6.Vitaminler ve Koenzimler, 7.Nükleik Asitler.

307

ANORGANİK KİMYA LABORATUVARI (0 4 / 2)

 

1.Laboratuvarda fiziksel yöntemler 2- Geçiş elementlerinin diğer elementlerle karşılaştırılması 3-  Tepkimeye girmeye eğilimli kompleksler 4- Bağlanma izomerleri 5-Metallerin yükseltgenme basamakları 6- Bazı kompleksleri cis ve trans izomerlerinin hazırlanması 7-  Trans kompleksin asit hidroliz kinetiğinin incelenmesi 8- Schiff bazı kompleksleri, 9- Bazı komplekslerin manyetik alandaki duyarlılıkları.10- Bazı komplekslerin termal yöntemlerle incelenmesi

311

ORGANİK KİMYA LABORATUVARI -I (0 8 / 4)

 

1.Onüç adet organik bileşiğin sentezi, 2.Bir organik bileşiğin sentezi için literatür araştırması, 3.İki organik bileşikten oluşan karışım için kalitatif analiz çalışması.

302

FİZİKOKİMYA -II (4 2 / 5)

 

1.Gerçek Gazlar: Moleküllerarası etkileşmeler, ısınma ısıları fark ve oranı, Joule ve Joule-Thomson olayları, entalpi, entropi ve ısınma ısısının basınçla değişimi, 2.Karışımların Genel Özelikleri: Açık sistemlerin termodinamik denklemleri, kısmi molar özelikleri, Gibbs’in faz kuralı. 3.İdeal Karışımlar: ideal karışımların termodinamiği, sıvı-gaz dengesi (absorpsiyon), sıvı-buhar dengesi (damıtma), sıvı-sıvı dengesi (ekstraksiyon), sıvı-katı dengesi (kristalizasyon). 4.Sayısal Özelikler: Buhar basıncı düşmesi, donma sıcaklığı düşmesi, kaynama sıcaklığı yükselmesi ve ozmoz olayı. 5.Gerçek Karışımlar: Aktiflik ve aktiflik katsayısı, artık termodinamik fonksiyon, gerçek karışımların termodinamiği. 6.Faz Diyagramları: İki bileşenli ve üç bileşenli karışımların faz diyagramları.

304

 ENDÜSTRİYEL KİMYA (4 0/ 4)

 

1.Su Teknolojisi, 2.Gübre Teknolojisi, 3.Çimento Teknolojisi, 4.Yüzey Kaplama Endüstrisi (boya, vernik, lak. v.b.), 5.Agrokimyasallar (herbisit, pestisit v.b.), 6.Koku Veren Maddeler (parfümeri) ve Gıda Katkı Maddeleri, 7.Yağlar, 8.Sabun ve Deterjanlar, 9.Şeker Endüstrisi, Nişaşta, 10.Fermantasyon Endüstrisi, 11.Plastik Endüstrisi, 12.Kağıt Endüstrisi, 13.Petrol Endüstrisi 14.İlaç Endüstrisi.

318

ORGANIK ANALIZ  (2 2 /3)

 

1.Analiz Yöntemleri: Yaş analiz, Kalitatif analiz, Kantitatif analiz, Kaynak araştırması. 2.Yaş Analiz:  Elementel aniliz, Çözünürlük testleri, Fonksiyonlu grup testleri, Karışımların ayrılması, Türev hazırlama. 3.Spektral Analiz: Mor ötesi-görünür bölge spektroskopisi, Kırmızı ötesi spektroskopisi, 1H NMR spektroskopisi, 13C NMR spektroskopisi, Kütle spektroskopisi. 4.Kromatografik Yöntemler ile Analiz: Kağıt kromatografisi, İnce tabaka kromatografisi, Kolon kromatografisi, Gaz kromatografisi, Sıvı kromatografisi. 5.Kantitatif Analiz: Element analizi, Fonksiyonlu grup analizi.İkili karışım analizi

306

BİYOKİMYA -II (3 0 / 3)

 

1.Hücre Yapısı ve Hücre Zarından Madde Taşınması (Transportu), 2.Metabolizmaya Giriş, 3.Karbonhidrat Metabolizması, 4.Biyolojik Oksidasyon, 5.Fotosentez, 6.Lipit Metabolizması, 7.Amino Asit Metabolizması, 8.Nükleotitlerin Biyosentezi, 9.Nükleik Asitlerin Biyosentezi, 10.Protein Biyosentezi

308

FİZİKOKİMYA LABORATUVARI (0 6 / 3)

 

1.Termodinamik Deneyler: Buharlaşma entalpisi, buhar basıncının sıcaklıkla değişimi, kısmi molar hacimler, ebüliyoskopi, kriyoskopi, buhar basıncı düşmesi, amonyum okzalatın çözünürlüğü, kısmen karışan sıvılar, su buharı ile damıtma, benzen-aseton sisteminin faz diyagramı. 2.Elektrokimya: Potansiyometri, kondüktometri, pH ölçümü, ayrışma gerilimi, taşıma sayısı. 3.Kimyasal Kinetik: Kimyasal tepkime hızı, etil asetatın sabunlaşması, hidrojen peroksidin katalitik parçalanması, polimerleşme yüzdesyi ve polimerleşme hızı, polimerlerin viskozluk molar kütlesi. 4.Diğer Deneyler: Yüzey gerilimi ölçümü, viskozluk ölçümü, çözeltilerde yüzey gerilimi ölçümü, çözeltiden adsorpsiyon, kolloitlerin çöktürülmesi.

312

BİYOKİMYA LABORATUVARI (0 4 / 2)

 

1.Osazon teşekkülü ile basit şekerlerin tanınması, 2.Nikotin, kafein, eugenol gibi ürünlerin izolasyonu, 3.Kan grubu testi, 4.Kandaki tuz oranı (NaCl), şeker tayini, 5.Basit şekerlerin kağıt kromatografisi ile ayrılması, 6.A.P.C. tabletlerinde aspirin tayini, 7. Sütte kazein tayini, 8.İdrarda kreatinin ve kreatine tayini, 9.İnce tabaka kramotografisi ile yağ analizi, 10.Vitaminler ve hormonlar, 11.Provitaminler ve hormonlar, 12.Taş Analizi, 13.İdrarda keton cisimlerinin aranması, 14.Proteinler (Proteinlerle ilgili testler)

317

KAYNAK ARAŞTIRMASI (2 0 / 2)

 

1.Kimya Bilim Kaynakları (kimya literatürü ve araştırılması), 2.Birincil Kaynaklar (dergiler, tezler ve patentler), 3.İkincil Kaynaklar (özetler ve tarama yazıları), 4.İkincil Kaynaklar (yazar dizinleri, konu dizinleri, formül dizinleri, el kitapları, ansiklopedi ve sözlükler), 5.Üçüncül Kaynaklar (blim klavuzları, kitap ve süreli yayın listeleri), 6.Kitaplar ve Yararlanma, 7.Kaynak Araştırması, 8. Elektronik bazlı kaynak araştırması.

431

ÇEVRE KİMYASI (2 0 / 2)

 

1.Kimya ve çevre kimyası, 2.Suyun özellikleri ve su kaynakları, 3.Su kimyası, 4.Sudaki yükseltgenme ve indirgenme, 5.Faz etkileşimleri, 6.Suda mikrobiyolojik olaylar, 7.Su kirlenmesi, 8.Su kirliliğinin giderilmesi ve su arıtılması, 9.Toksik maddeler ve etkileri, 10.Enerji kaynakları ve çevre.11. Atmosfer ve atmosfer kimyası, 12.Atmosferdeki tanecikler, 13.Gaz halindeki inorganik hava kirleticileri, 14.Organik hava kirleticileri, 15.Sis, 16.Atmosferdeki tehlikeli olaylar, 17.Yerküre ve kimyası, 18.Toprak kimyası, 19.Tehlikeli atıkların yapısı ve kaynakları, 20.Tehlikeli atıkların çevre açısından önemi, 21.Tehlikeli atıkların işlenmesi.

428

ANALİTİK AYIRMA YÖNTEMLERİ (2 0 / 2)

 

1.Çöktürme , 2.Destilasyon  3.Çözücü Ekstraksiyonu: 4.Kromatografik Yöntemlere Giriş: Kromatografik yöntemlerin temelleri, Kromatografinin genel tanımı ve sınıflandırılması, Kromatografinin uygulamaları. 5.Gaz Kromatografisi (GC): Gaz-sıvı kromatografi cihazları, GC’de kullanılan kolonlar ve durgun fazlar, Gaz-sıvı kromatografisinin uygulamaları, Gaz-katı kromatografisi. 6.Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC)Cihazlar: Yüksek basınçlı dağılma kromatografisi, Yüksek basınçlı adsorpsiyon kromatrografisi, Yüksek basınçlı iyon değişimi kromatografisi,  Preparatif sıvı kromatografisi, HPLC ile GC’nin karşılaştırılması, İnce tabaka kromatrografisi, Kağıt kromatografisi.

447

STANDARDİZASYON VE KALİTE (2 0 / 2)

 

1.Kalite ve Standart Kavramları, 2.Kalite ve Standard Arasındaki İlişkiler, 3.Standartların Üreticiye, Tüketiciye ve Milli Ekonomiye Katkıları, 4.Türk Standardları Enstitüsünün Amaç ve Faaliyetleri, 5.Standard Hazırlama, 6.Metroloji ve Kalibrasyon, 7.Türk Standartları Enstitüsünün Verdiği Belgeler, 8.TS-ISO 9000 Kalite Yönetimi ve Kalite Güvencesi Standartları, 9.TS-ISO 14000 Çevre Yönetimi Standardları, 10.TS-EN 45000 Akreditasyon Standartları, 11.Toplam Kalite Yönetimi.

433

METALLER KİMYASI (2 0 / 2)

 

1.S-Bloğu Metalleri: Alkali metalleri, Toprak alkali metalleri. 2.d-Bloğu Metalleri, Geçiş metallerinin genel özellikleri. 3.III-B Grubu Metalleri: Lantanitler, Aktinitler. 4. IVB-Grubu Metalleri, 5.V. Grubu Metalleri, 6.VI.Grubu Metalleri, 7.VII.Grubu Metalleri, 8.VIII. Grubu Metalleri, 9.IB Grubu Metalleri, 10.IIB Grubu Metalleri, 11.p-Bloğu Metalleri: IIIA-Grubu metalleri, Alüminyum ve bileşikleri, Galyum, indiyum ve talyum bileşikleri. 12.IVA-Grubu Metalleri: Kalay ve Kurşun Bileşikleri. 13.Bizmut ve Bileşikleri.

405

YAPISAL ANORGANİK KİMYA (2 0 / 2)

 

1.Simetri:Simetri elemanları, Orbitallerde simetri, Moleküllerde simetri, Grup kavramı, Moleküler simetri gruplarının belirlenmesi: 2.Kristaller ve Koordinasyon, Kristallerde simetri grupları, Kristal enerjisi, Kristal yapı belirleme. 3.Yapı-Magnetik Özellik İişkileri: Paramagnetizma, Ferromagnetizma, Ferrimagnetizma, Anti-ferromagnetizma, Magnetik moment, Magnetik süsseptibilite ve yapı. 4.Moleküllerde ve İyonlarda Geometri , Atom orbitallerinden molekül orbitallerine geçiş, Jahn-Teller distorsiyonları, Geri bağlanmanın yapısal sonuçları.

434

AMETALLER KİMYASI (2 0 / 2)

 

1.Bor ve Bileşikleri: Borun elde edilişi ve özellikleri, Bor hidrürler, Bor halojenür ve boratlar, Bor-azot bileşikleri ve halkalı bileşikler. 2.Silisyum ve Bileşikleri: Doğada bulunuşu ve özellikleri, Silikatlar ve yapıları, Hidrür, halojenür ve diğer bileşikleri, Silikon polimerleri ve camlar, Germanyum ve bileşikleri. 3.Azot, Fosfor, Arsenik ve Antimuan Bileşikleri: Oksijen ve hidrojenli bileşikleri, Halkalı bileşikler ve ve kafes yapılar. 4.Oksijen, Kükürt, Selenyum, Tellur Bileşikleri: Halojenürleri, Kükürt, selenyum, tellur oksitleri ve asitleri, Halkalı ve kafes yapılı bileşikleri. 5.Halojenler: Asitleri, oksitleri ve oksiasitleri, Halojenlerarası bileşikler, Psödoholojen ve Psödo halojen iyonları. 6.Asal Gazlar: Bulunuşları ve özellikleri, Reaksiyonları ve bileşikleri.

401

KUVANTUM KİMYASI I (2 0 / 2)

 

1.Matematiksel Temeller:Vektör uzayları ve Hilbert uzayı, Operatör kavramı, Özfonksiyon ve özdeğer kavramı. 2.Fiziksel Temeller: Klasik mekanik, Elektromagnetizma, Kuantum mekaniğinin doğmasına yol açan deneysel ve kuramsal buluşlar, Mekanik dalgalar, elektromagnetik dalgalar, de Bronglie dalgaları, Zamana bağlı ve zamandan bağımsız Schrödinger denklemleri. 3.Kuantum Mekaniksel Temeller: Kuantum mekaniğinin varsayımları, Serbest tanecik ve potansiyel problemleri, Sınırlı ötelenme hareketi: Kutudaki tanecik, Titreşim hareketi: Harmonik asilatör, Dönme hareketi:  Hidrojen atomu ve benzeri iyonların çözümü, Açısal momentum ve magnetik moment, Yaklaşık çözümler.

448

TERMODİNAMİK (2 0 / 2)

 

1.Temel Bilgiler: Sistem, ortam, evren, hal değişikenleri, hal fonksiyonları, Toplam, molar ve özgül niceliklerin mutlak ve bağıl değerleri, Termodinamiğin temel yasaları ve termodinamik fonksiyonlar, Termodinamik diyagramlar, Termodinamik çizelgeler, Saf gaz, doygun, buhar, doygun sıvı, ıslak buhar, kızgın buhar ve soğuk sıvı için özgül termodinamik niceliklerin bulunması. 2.Termodinamik İşlemler: İzoborik işlemler, İzobarik işlemler, İzotermik işlemler, Hiperbolik işlemler, İzontropik işlemler, İç enerjik işlemler, Politropik işlemler, Ardarda işlemler. 3.Termodinamik Denklikler: Madde denklikleri, Genel enerji denkliği, Genel mekanik enerji denkliği, Entropi denkliği. 4.Termodinamik Sistemler:

436

KRİSTAL YAPISI (2 0 / 2)

 

1.Kristal Geometrisi: Kristal örgüleri, Elementer hücre, kristaldeki boşluk ve doluluk miktarları, Düzlemler arası uzaklık. 2.Kristallerin Yapısı: Sınıflandırılması, En sık yığılmalar, Bileşiklerde yığılmalar. 3.Kristal Yapısının :Belirlenmesi: Kristallerde difraksiyon (x-ışını, elektron ve nötron), Röntgen spektrometresi, 4.Kristal Kimyası, Elementler, metaller, ametaller, bileşikler, alaşımlar, polimerler, buz ve cam. 5.Kristal Örgü Hataları: Yapısal örgü hataları, Kimyasal örgü hataları, Elektriksel örgü hataları, Örgü hatalarının difüzyon ve kristal büyümesine etkisi.

403

ORGANİK TEPKIME  MEKANİZMALARI -I (2 0 / 2)

 

1.Organik mekanizmaların yazılma ilkeleri, 2.Tepkimelerin stereokimyası ve asimetrik tepkimeler, 3.Nükleofilik yer değiştirme, 4.Aromatik elektrofilik yer değiştirme, 5.Karbon-karbon çift ve üçlü bağına elektrofilik katılma, 6.Karbon-karbon çift ve üçlü bağına nükleofilik katılma, 7.Karbon-heteroatom çift ve üçlü bağına nükleofilik katılma ve katılma-ayrılma, 8.Çevrilme tepkimeleri

435

ORGANİK KİMYADA SENTEZ TASARIMI -I (2 0 / 2)

 

1.Yapı bölünmesi (parçalanmaya giriş), 2.Tek-grup parçalanmaları, 3.İki -grup parçalanmaları, 4.Mantıksız iki-grup parçalanmaları, 5.Perisiklik reaksiyonlar, 6.Heteroatom ve heterohalkalı bileşikler, 7.Küçük halkalı bileşikler için özel yöntemler, 8.Uygulamalar.

437

BOYAR MADDE KİMYASI (2 0 / 2)

 

1.Günümüz Boya Teknolojisinin Gelişimi, 2.Kimyasal Yapılarına göre Boyaların Sınıflandırılması: Anorganik boyalar, Organik boyalar, Azo boyalar, Antrakinon boyaları, Benzodifuranan boyaları, Çok halkalı aromatik krarbonil boyaları, İndirgen boyalar, Polimetin v.b. boyaları, Stiril boyaları, Di- ve Tri-aril karbonyum v.b. boyaları, Ftalosiyaninler, Kinoftalonlar, Sülfür Boyaları, Nitro ve nitrozo boyaları, Karışık boyalar, Kompleks boyalar, 3.Tekstil Boyaları: Selülozik lifler için, Polyester lifler için, Poliakrilonitril için, Poliamid lifler için, 4.Boyar Madde Sentezi, 5.Boyama Teknikleri: Giriş, Yün boyaması, Selülozik liflerin boyanması, Sekonderasetat ve triasetat liflerin boyanması, Polyester liflerin boyanması, Poliamid liflerin boyanması, Akrilik liflerin boyanması, 6.Boyar Maddelerin Tekstil Dışı Uygulamaları:

439

PETROL ÜRÜNLERİ KİMYASI (2 0 / 2)

 

1.Petrolün Yapısı, 2.Rafinasyon, 3.Kraking, 4.İzomerizasyon, 5.Alkilleme, 6.Petrokimyasalların Metrisi, 7.Alkilleme, Dealkilleme, 8.Esterleştirme, 9.Halojenleme, 10.Hidrojenasyon, dehidrojenasyon, 11.Nitrolama, Aminasyon, 12.Oxo tepkimeleri.

438

TARIM KİMYASI (2 0 / 2)

 

1.Tarım kimyasalları, 2. Toprak ve Ürünler için kullanılan kimyasal maddeler, 3.Sentez yöntemleri, 4.Etki yolları, 5. İnsan ve çevreye zararları ve giderilmeleri.

404

ELEKTROANALİTİK YÖNTEMLER (2 0 / 2)

 

1.Elektrokimyaya Giriş: Nersnst eşitliği, Elektrokimyasal hücrelerin termodinamik potansiyeli, Standart potansiyelin dengesi , Redoks titrasyon eğrileri. 2.Potansiyometrik yöntemler:Potansiyometrinin genel ilkeleri, Referans elektrotlar, Sıvı temas potansiyeli, İndikatör elektrotlar, Membran elektrotlar. 3.Potansiyometrinin Uygulamaları: Hücre potansiyeli ölçümünde kullanılan cihazlar, Doğrudan potansiyometrik ölçümler,  4.Elektro-gravimetrik ve Kulometrik Yöntemler Elektrokimyasal hücrelerin potansiyeli üzerine akım etkisi, Elektroanalitik metodların potansiyel seçimi, Elektrogravimetrik analiz yöntemleri. 5.Voltametrik ve Polarografik Yöntemleri:

424

TEKSTİL KİMYASI (2 0 / 2)

 

1.Türkiye’deki Tekstil Üretiminde Dünyadaki Yeri, 2.Doğal Elyaflar Hakkında Bilgiler: Pamuk elyafı, Yün elyafı, İpek elyafı. 3.Kumaşların Boyaya ve Baskı Boyaya Hazırlanması: Haşıl sökme, Kasar,Tekstil yardımcı maddeleri, 4.Kumaşa Uygun Boya Seçimi. 5.Boyama Şekilleri: Düz boyama, Baskı boyama, boya patı ve desenlerin hazırlanması, fiksasyon. 6.Apreleme İşlemi.

426

ANORGANİK TEPKİME MEKANİZMALARI (2 0 /2)

 

1.İnorganik tepkimelerin Sınıflandırılması: Oksitlemne tepkimeleri,  2.Yerdeğiştirme tepkimeleri: Yerdeğiştirme tepkimelerinin sıflandırılması,  3.Tetrahedral ve Kare Düzlem Yapılarnda yerdeğiştirme tepkimeleri, 4.Koordinasyon Sayısı Beş ve Altı Olan Sistemlerde yerdeğiştirme tepkimeleri , 5.Stereokimyasal Değişmeler, 6. Elektron transferi ve dış kürede redoks tepkimeleri. 7.Redoks tepkimelerinde  Katılma, Ayrılma ve terdeğiştirme, 8.İnorganik Katalizörler ve Bunlarla Yürüyen tepkimeler.

423

POLİMER  KİMYASINA GIRIS (2 0 / 2)

 

1.Polimer tanımı ve temel kavramlar: Polimerlerin sentezi, polimerlerin sınıflandırılması, polimerlerin adlandırılması, polimerlerin, iziksel özellikleri, polimerlerin kimyasal özellikleri, polimerlerde stereospesifik düzen. 2.Polimerlerde molekül ağırlığı kavramı: Molekül ağırlığı türleri ve belirlenmesi, polimerlerin fraksiyonlanması. 3.Fonksiyonalite kavramı: Basamaklı polimerizasyon ve kinetiği, poliamitler, poliesteler, poliüretalar, diğer kondensasyon polimerleri. 4.Katılma polimerizasyonu ve kinetiği, Zincir transfer tepkimeleri, depolimerizasyon, tavan sıcaklığı, polimerizasyon hızının ölçülmesi, bazı katılma polimerleri. 5.Kopolimer tanımı ve türleri, kopolimerizasyon bağıntısı, reaktivite oranı, kopolimer bileşimi, bazı kopolimerler. 6.İyonik polimerizasyon, Anyonik polimerizasyon, katyonik polimerizasyon.

495

BİLİMDE VE SANAYİDE KİMYA TARİHİ (2 0 / 2)

 

1.Giriş, 2.Zaman ölçeği, 3.Bilimin kökeni, 4.İlkçağ kimyası, 5.Antik dönem, 6.Helenistik dönem. Alşimi, 7.Ortaçağ İslam-Doğu Kimyası, 8.Ortaçağ Avrupa Kimyası., İstafastik dönem, 9.latrokimya dönemi, 10.Filogiston kimyası, 11.Lavoisier ve modern kimyanın başlangıcı, 12.Periyotlu sistemin gelişimi, 13.İlk Endüstri Üretimleri,

442

DOĞAL ÜRÜNLER KİMYASI (2 0/2)

 

1.Giriş: Doğal ürünlerin kaynakları, Doğal ürünlerin sınıflandırılması. 2.Bitki Metabolizması Ürünleri: Biyosentezin genel değerlendirmesi, Primer ve sekonder ürünler, Temel biyosentez yolları. 3.Primer Metabolik İşlemler (Reaksiyonlar): Fotosentez, Karbonhidrat biyosentezleri. 4.Yağ Asitleri Biyosentezi, 5. Halkalaşma Ürünleri, 6.Sikimik Asit Türevleri, 7.Terpenler.

440

ORGANİK TEPKİME MEKANİZMALARI   II (2 0/ 2)

 

1.Radikal tepkimeleri, 2.Fotokimyasal tepkimeler, 3.Perisiklik tepkimeler, 4.Temel metallerin organometalik bileşiklerinin tepkimeleri, 5.Geçiş metallerinin organometalik bileşiklerinin tepkimeleri, 6.Organobor,fosfor ve kükürt bileşiklerinin tepkimeleri, 7.Yükseltgenme tepkimeleri, 8.İndirgenme tepkimeleri.

441

HETEROHALKALI BİLEŞİKLER -I (2 0 / 2)

 

1.Aromatik heterohalkalı bileşiklerin yapısı, adlandırılması ve fiziksel özellikleri: Altı üyeli heteroaromatik bileşikler, Beş üyeli heteroaromatik bileşikler, Bitişik halkalı heteroaromatik bileşikler. 2.Aromatik heterohalkalı bileşiklerin reaksiyonları: Elektrofilik katılma, Elektrofilik sübstitüsyon, Radikalik sübstitüsyon, Organometalik bileşikler ile reaksiyonları, Palladyum katalizli reakiyonlar, Elektrosiklik reaksiyonlar, Yükseltgenme ve indirgenme reaksiyonları. 3.Heterohalkalı bileşiklerin genel sentez yöntemleri: Kondansasyon reaksiyonları, Elektrosiklik reaksiyonlar. 4.Endüstriyel önemi olan bazı heterohalkalı bileşikler: Yapıları ve kullanım yerleri, tepkimeleri, hazırlanmaları

402

BESİN KİMYASI ((20 / 2)

 

Su ve özellikleri, Proteinler: Yapı ve fonksiyonları, fiziksel ve kimyasal özellikleri, besinlerin protein içerikleri, Mailard reaksiyonu, gıda teknolojisinde kullanılan önemli kimyasal ve enzimatik reaksiyonlar, enzimatik modifikasyonlar, yumurta, süt ve bitki proteinleri, Karbonhidratlar: Tanımı, yapıları, adlandırılmaları, bazı gıdaların karbonhidrat bileşimleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri, önemli disakkarit ve polisakkaritler, Lipitler: Tanımı ve sınıflandırılması, yağ asitleri (yapısı, adlandırma ve bazı önemli örnekler, fiziksel ve kimyasal özellikleri), katı ve sıvı yağlar (fiziksel ve kimyasal özellikleri), fosfolipitler, kolesterol, terpenler, otooksidasyon,Vitaminler ve mineraller: Vitaminlerin sınıflandırılması, yapıları ve özellikleri ve fonksiyonları, besinlerde az veya çok bulunan elementler, vücuttaki görevleri, Enzimler: Tanımı, gıda teknolojisinde kullanılan bazı önemli enzimler, gıdaların işlenmesinde enzim aktivitelerini etkileyen faktörler, enzimlerin gıda analizlerinde kullanımı

 

444

ENDÜSTRİYEL KİMYA LABORATUVARI (0 4 / 2)

 

1.Kullanma Suyu Analizleri, 2.Atık Su Analizleri, 3.Gaz Analizleri, 4.Yakıt Analizleri, 5.Kalorumetrik Analizler, 6.Yağ Analizleri, 7. Katılan Tanecik Büyüklüğü Analizleri, 8. Şeker Analizleri, 9.Deterjan Analizleri, 10.Plastik Maddelerle ilgili Deneyler, 11.Boya Analizleri, 12.Çimento Analizleri, 13.Emülgatör, Köpük Giderici, Gibi Özel Kimyasal Maddelerle İlgili Deneyler.

421

KİMYASAL KİNETİK (2 0 / 2)

 

1. Kinetik kavramlar,   2. Kinetik verilerin değerlendirilmesi,  3. Tepkime hizlarının teorik belirlenmesi,  4. Gaz fazı tepkimeleri,   5. Çözelti tepkimeler

429

İLAÇ ANALİZLERİ (2 0 / 2)

 

Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC), tekniği ile ilaç analizleri,  2. Ultraviyole ve Görünür Bölge (UV-GB)Spektroskopisi yöntemiyle ilaç analizleri, 3. Elektroanalitik yöntemler (Polarografik ve Voltametrik Teknikler) ile ilaç analizleri, 4. İlaç analizleri tekniklerinin karşılaştırılması

496

SAĞLIĞIMIZI ETKİLEYEN TOKSİK METALLER (20/2)

 

Kimyasal maddelerin genel toksikolojisi, 2. Zararlı maddelerin organizmadaki durumu, 3. Zarar maddelerin etkisi, 4. Kanserojen, Mutojen ve Teratojen maddeler, 5. Toksik metaller

432

RADYOKİMYA   (2 0 / 2)

 

1.Radyoaktivite Hakkında Genel Bilgiler: Çekirdek reaksiyonları, Radyoaktivitenin kinetiği, Doğal ve yapay radyoaktivite, Radyasyon birimleri. 2.Radyokimyasal Yöntemlerin Sınıflandırılması, 3.Radyasyon-Madde Etkileşimi, 4.Radyoaktif Işınların Belirlenmesi, 5.Nötron Aktivasyon Analiz Yöntemi, 6.g-Işınları Spektroskopisi, 7.İzotop Seyreltme Yöntemi, 8.Radyoaktiviteden Korunma ve Yararlanma Yolları: Tıpta radyoizotoptan yararlanma, İzleme teknikleri, Radyasyon. 9.Nükleer Tekniklerin Endüstriyel Uygulamaları.

445

PROTEİN  ANALİZİNDE KULLANILAN TEKNİKLER(  202)

 

1. Proteinlerin yapısı ve kimyasal/fiziksel özellikleri , 2.Protein saflaştırılmasında kullanılacak tekniğin belirlenmesi, 3.Hücre parçalama teknikleri: mikser, havan, homojenizasyon, ultrasonikasyon, ısı şoku, ozmotik şok, enzimler, kimyasal muamele, deterjanlar ve çözücüler. 4.Ekstrelerin deriştirilmesi ve tuzlardan ayrılması: (Ultrafiltrasyon, diyaliz, jel filtrasyonu), Proteinlerin Çökeltilmesi (pH, iyonik kuvvet, organik çözücüler, denaturasyon), 5.Kromotografik Metotlar: İyon değiştirme kromotografisi, HPLC, 6.Aminoasit zincirlerinin belirlenmesi: Edman Parçalanması (metot, reaktifler ve mekanizmalar), polipeptitlerin enzimatik olarak küçük birimlere parçalanması, 7.Polipeptit Sentezi: (Metot, reaktifler ve mekanizmalar), 8.Proteinlerin Yapı analizi: (Kristallendirme ve X-ışınları analizi)

446

HÜCREDE SİNYALİZASYON MEKANİZMALARI VE MOLEKÜLLERİ (202)

 

1.Hücre sinyalizasyonunun özellikleri, 2.Hormonlar, sitokinler ve büyüme faktörleri, 3.Hücrelerin sinyalleri algılaması: (reseptörler), 4.Protein Fosforilasyonu: (Kinaz ve fosfataz enzimleri), 5.cAMP ve G proteinleri, İnozitol fosfat metabolizması ve zar lipitleri, 6.Hücre içi Ca seviyesi: kontrolü ve sinyal görevi, 7.İnsülin ve tetiklediği sinyal mekanizmaları

427

LABORATUVAR GÜVENLIĞI (2 0 2)

 

İlk yardim, laboratuar kazaları, kimyasal maddelerin tanımı, depolanması, atıklara uygulanacak işlemler, patlayıcı ve yanıcı maddelerle çalışma, laboratuarda, damıtma, yüksek basınç ve vakum altında çalışılırken dikkat edilecek hususlar, elektrikli cihazlarla çalışma, ışınlardan korunma, yangına karşı önlemler, yangın söndürücüler, maskeler ve filtreler, toksisite, kazalarda ilk yardim.

 

450

ORGANİK BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI

 1.Hibritleşme, 2.Alifatik hidrokarbonlar( Alkanlar, Alkenler, Alkinler, Köprülü hidrokarbonlar, Spiro bileşikleri), 3.Fonksiyonel gruplar( Alkoller, eterler, aminler, alkil halojenürler, Tiyoller, Tiyoeterler), 4.Sterokimya,( E. H. Fischer izdüşümü ve uygulamaları, Chan-Ingold-Prelogn sistemi), 5.Karbonil bileşikleri (aldehitler, ketonlar ve türevleri; imin, hidrazon, karbazon, oksim v.b.), 6.Karboksilli asitler ve türevleri ( Lakton, laktam, v.b.),  Aromatik bileşikler,Çeşitli ön ekler, Katyon ve anyon merkezleri, 7.Özel isimli moleküller

 

 

 

Fen Edebiyat Fakültesi

En iyi görüntü IE 5.0+ ve Netscape 5.0+ tarayıcıları ile 800x600 çözünürlük düzeyinde elde edilebilir.